Ochrona danych osobowych – obszary usług

Kompleksowe usługi ochrony danych osobowych

Informujemy, że w ramach prowadzonej działalności, w oparciu o specjalistyczną wiedzę potwierdzoną stosownymi certyfikatami oraz kilkuletnie doświadczenie w obszarze prawnych aspektów ochrony danych osobowych, świadczymy usługi związane z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz przepisów sektorowych.

Proponowane przez nas usługi obejmują następujące obszary, składające się na kompleksowe wdrożenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych:

  1. audyt dokumentacyjny i organizacyjny przetwarzania danych osobowych (ocena zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przy wsparciu zapisów normy PN-ISO/IEC 27001), przedstawienie raportu zawierającego opis istniejącego stanu faktycznego ze wskazaniem uchybień oraz rekomendacjami co do sposobu ich usunięcia bądź przeprowadzenie analizy kontekstu biznesowego w aspekcie przetwarzania danych osobowych w Podmiocie oraz sformułowanie na piśmie i przedstawienie wniosków z prowadzonej analizy;
  2. opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wdrożenie (dokumentacja przygotowana w sposób indywidualny, uwzględniający potrzeby Podmiotu);
  3. szkolenie personelu przetwarzającego dane osobowe w Podmiocie, z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów praktycznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrożonych w przedsiębiorstwie wraz z propozycją wdrożenia programu uświadamiania w zakresie bezpieczeństwa informacji w Spółce/Firmie/Organizacji (opracowanego w oparciu o wytyczne Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27002);
  4. usługa wsparcia i consultingu w zakresie ochrony danych osobowych lub pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Powyższe etapy usługi mogą być realizowane łącznie bądź oddzielnie, w zależności od indywidualnych potrzeb Podmiotu.

Materiały zawarte w zakładkach dotyczących ochrony danych osobowych opracowano w oparciu o źródła:
– oficjalną stronę internetową Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl;
– M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018;
– P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.

Menu