Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez organy administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje szereg norm o charakterze władczym, wskazujących na zasady nakładania na adresatów decyzji administracyjnych określonych obowiązków lub przyznawania im sprecyzowanych uprawnień.

Prawo administracyjne Białystok

Prawo administracyjne to ważna dziedzina prawa regulująca wiele obszarów życia społecznego

Materialne prawo aministracyjne  stanowią ustawy regulujące określone dziedziny życia istotne z punktu widzenia administracji publicznej. Należą do nich między innymi:

 • gospodarka nieruchomościami,
 • prawo drogowe,
 • prawo wodne,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • prawo budowlane, które stanowi odrębny obszar praktyki naszej kancelarii, wyszczególniony w odrębnej zakładce.

Ze względu na władczy charakter decyzji administracyjnych, brak reakcji na zaistniałą wskutek ich wydania sytuację formalno-prawną, rodzi w niektórych przypadkach negatywne konsekwencje w sferze praw i obowiązków jej adresatów. Należy wówczas działać szybko i sprawnie, tym bardziej, że w szczególnych sytuacjach decyzjom administracyjnym może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas organ wydający decyzję ma możliwość sięgnięcia po środki przymusu w celu wyegzekwowania wykonania takiej decyzji.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty zabezpieczy Państwa interesy nie tylko w takich sytuacjach, ale także wtedy, gdy z rozstrzygnięciem organu administracyjnego się Państwo nie zgadzają lub uważają, że postępowanie prowadzone jest w niewłaściwy sposób lub toczy się zbyt długo. Warto skorzystać wówczas z przysługujących uczestnikom postępowania administracyjnego uprawnień i skutecznie dochodzić swoich praw.

Prawo administracyjne daje szerokie możliwości

W zakresie prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów w następujących sprawach:

 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenie opłaty adiacenckiej wskutek scalenia lub podziału nieruchomości albo budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych,
 • wywłaszczenie nieruchomości,
 • zapłatę opłaty (renty) planistycznej, czyli opłaty od wzrostu wartości zbywanej nieruchomości wskutek uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Materialne prawo administracyjne Białystok

Oferujemy Państwu pomoc prawną w powyżej wskazanych sprawach z zakresu prawa administracyjnego w następujących formach:

 • sporządzamy opinie prawne oraz udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących prawa administracyjnego materialnego, a także procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • konsultujemy formalno-prawne skutki decyzji administracyjnych pod kątem interesów naszych Klientów.
 • przygotowujemy pisma, wnioski oraz środki zaskarżenia, a także skargi na bezczynność oraz przewlekłość postępowania.
 • oferujemy zastępstwo procesowe w trakcie postępowań prowadzonych przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • dopełniamy w imieniu naszych Klientów formalności związanych z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i pozwoleń administracyjnych oraz dokonaniem koniecznych zawiadomień i zgłoszeń,
 • zapewniamy obsługę prawną w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

W naszej białostockiej Kancelarii Prawa Podatkowego i Gospodarczego  oferujemy Państwu kompleksową administracyjną obsługę prawną. Nasze usługi świadczymy zarówno w ramach stałej pomocy prawnej, jak też udzielamy pomocy doraźnej. Zapraszamy do nawiązania kontaktu telefonicznego, emailowego lub do naszej siedziby w Białystoku.

Menu