Usunięcie usterek w mieszkaniu przez dewelopera

Usterki pojawiają się nie tylko w mieszkaniach z tzw. drugiej ręki. Zdarza się to także w przypadku mieszkań nowych – zakupionych bezpośrednio od dewelopera. Domy, mieszkania, a niekiedy całe osiedla budowane przez deweloperów nie są pozbawione wad. Jedne można zauważyć od razu podczas prac wykończeniowych, inne dopiero w trakcie urządzania mieszkania.

Jedne pojawiają się szybko, inne dopiero po wielu miesiącach. Niedrożna kanalizacja, pęknięte ściany, wadliwie wstawione okna lub drzwi to tylko niektóre z nich. Jedne „tylko” obniżają estetykę mieszkania, inne – bardziej poważne, skutecznie uniemożliwiają jego użytkowanie.

Bezpieczny dom Białystok

Usunięcia usterek w mieszkaniu przez dewelopera – prawa nabywcy

Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne ma miejsce wówczas, gdy nieruchomość np.: posiada wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność wynikającą z błędu w sztuce budowlanej, nie ma właściwości, o których istnieniu deweloper zapewniał (np. mieszkanie jest pozbawione nasłonecznienia lub roztacza się z niego inny niż gwarantowany widok), nie nadaje się do celu przyświecającemu kupującemu przy zawarciu umowy, o którym deweloper został wówczas poinformowany i nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia tego lokalu, albo też gdy została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wady prawne to natomiast wszelkie odstępstwa od zadeklarowanego w umowie stanu prawnego nieruchomości. Mogą one polegać na obciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich, takimi jak hipoteka czy służebność, albo na sytuacji, w której deweloper dokonuje sprzedaży nieruchomości, która nie jest jego własnością.

Żądanie usunięcia usterek w mieszkaniu przez dewelopera

Rękojmia jest rozbudowaną instytucją chroniąca kupujących, w ramach której przysługuje im kilka różnych roszczeń, które w określonych przypadkach mogą być stosowane zamiennie.

  • Przede wszystkim nabywca może domagać się naprawy przez dewelopera usterek – czyli wad budowlanych.
  • Może także żądać obniżenia ceny oraz zamiast zaproponowanego przez dewelopera usunięcia wady dokonania wymiany mieszkania na wolne od wad.
  • W niektórych przypadkach możliwe jest nawet odstąpienie od umowy.

Jeżeli w chwili sporządzenia protokołu odbioru dostrzegamy wady nieruchomości, należy zgłosić je do tego protokołu. Deweloper jest zobowiązany wówczas zareagować poprzez złożenie nabywcy oświadczenia o uznaniu tych wad lub o odmowie ich uznania z uzasadnieniem, dlaczego je kwestionuje. Uznane wady musi usunąć na własny koszt w określonym terminie.

Jeżeli natomiast wady zostaną dostrzeżone już po podpisaniu protokołu odbioru, należy o nich zawiadomić dewelopera na piśmie, w którym zostanie zawarty wykaz usterek i żądanie ich usunięcia. Jeżeli deweloper tego nie dokona albo zainicjuje spór co do tego, kiedy wada powstała, nabywcy pozostaje sądowa droga dochodzenia roszczenia.

Zasady uznawania rękojmi w prawie budowlanym

Nabywcom, którzy zawarli umowę deweloperską przed dniem 25 grudnia 2014 r. albo zakupili do tego dnia gotową nieruchomość, przysługuje 3-letnia, a nie 5-letnia, rękojmia dewelopera. Jest to skutek tego, że w dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która istotnie zmodyfikowała przepisy regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów, w tym kwestię roszczeń z tytułu rękojmi.

Doświadczeni specjaliści z kancelarii radcowskich doskonale rozpoznają sytuację, przygotują formalności tak, by usuwanie wad budowlanych obyło się na korzyść ich klientów. Warto też skorzystać z ich pomocy, zanim spór z deweloperem przyjmie formę sądową.

Menu