Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje bardzo szeroki zakres aspektów prawnych życia codziennego. Dlatego też warto powierzyć prowadzenie spraw z tego zakresu profesjonalistom – aby nie narazić się na przegranie sporu spowodowane brakiem zrozumienia zaistniałej sytuacji prawnej, co często pociąga za sobą niepotrzebne straty finansowe.

Prawo cywilne Białystok

Normy prawa cywilnego regulują nie tylko stosunki zobowiązaniowe

Prawo cywilne przede wszystkim normuje ogólne zasady zawierania zobowiązań kontraktowych oraz odpowiedzialności obu stron umów w przypadku braku ich wykonania.

 • Jego normy określają także istotne elementy, które powinny znaleźć się w treści tak często sporządzanych dokumentów jak: umowa sprzedaży, o dzieło, najmu czy umowa spółki cywilnej – aby były one ważne i skuteczne prawnie.
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego, oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji umożliwiają także prawidłowe sformułowanie treści umów nienazwanych – czyli takich, których elementów koniecznych nie reguluje żaden akt prawny, w tym przepisy kodeksu cywilnego. Do umów nienazwanych należą między innymi: umowa sponsoringu, umowa konsultingowa, umowa franchisingu czy konsorcjum. Są to umowy coraz częściej zawierane w obrocie gospodarczym, dlatego należyte ich przygotowanie oraz analiza konsekwencji prawnych z nich płynących, jest niezwykle istotna dla powodzenia planowanej inwestycji lub przedsięwzięcia.
 • Księga druga kodeksu cywilnego reguluje powstawanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych, do których należą: użytkowanie wieczyste, służebność, hipoteka czy zastaw.
 • Ponadto normy cywilnego prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego regulują zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego, którego celem jest wyegzekwowanie długu od dłużnika.
Doradztwo prawa cywilnego Białystok

Profesjonalne doradztwo w zakresie prawa cywilnego w Białymstoku

Zespół Kancelarii Prawa Podatkowego i Gospodarczego  posiada szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego. W szczególności reprezentujemy przedsiębiorców, ale także osoby prywatne w sprawach spornych będących pokłosiem: zawartych kontraktów, czynów niedozwolonych czy też spornego lub nieuregulowanego prawnie stanu własności nieruchomości.

W szczególności:

 • przygotowujemy oraz opiniujemy umowy cywilnoprawne pod kątem ich zgodności z prawem oraz należytego zabezpieczenia interesów naszych Klientów,
 • doradzamy i udzielamy konsultacji w zakresie zmiany lub rozwiązania umów,
 • przygotowujemy opinie prawne oraz udzielamy porad prawnych z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego oraz windykacji należności, a także pisma procesowe, jednostronne oświadczenia woli i inne dokumenty,
 • uczestniczymy w negocjacjach kontraktów handlowych,
 • zapewniamy obsługę prawną na każdym etapie wykonywania umów,
 • dochodzimy roszczeń powstałych na gruncie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, kary umowne, ważność umów),
 • dochodzimy roszczeń pieniężnych za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe wskutek czynów niedozwolonych, w szczególności wskutek błędu w sztuce medycznej lub udziału w wypadku drogowym,
 • dochodzimy roszczeń ze skargi paulińskiej,
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie,
 • uczestniczymy w sprawach związanych z windykacją należności na każdym etapie dochodzenia roszczeń: przedsądowym (wezwania do zapłaty), w trakcie postępowania sądowego, w tym w postępowaniu zabezpieczającym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy z zakresu prawa cywilnego.

Nasze usługi świadczymy nie tylko w Białymstoku i okolicach, ale także na terenie całej Polski.

Reprezentujemy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców oraz spółki prawa handlowego. Znamy specyfikę sporów zaistniałych na gruncie kontaktów handlowych oraz posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferowanych usług oraz nawiązania kontaktu z naszą kancelarią.

Menu