Odszkodowanie za wypadek drogowy

Prawnicy coraz częściej występują z powodzeniem w sprawach o uzyskanie odszkodowań powypadkowych. Prowadzą zarówno sprawy na etapie zgłoszenia szkody i w trakcie postępowania likwidacyjnego przed zakładami ubezpieczeń, jak i reprezentują swoich klientów wtedy, gdy nastąpiła odmowa wypłaty odszkodowania lub jego wysokość została zaniżona.

Wypadek drogowy Białystok

Odszkodowanie za wypadek drogowy to świadczenie należne każdemu poszkodowanemu

Pomimo tego, że odszkodowanie jest roszczeniem przysługującym każdemu poszkodowanemu oraz rodzinie zmarłego w wyniku wypadku drogowego, zakłady ubezpieczeń nie są chętne do ich wypłaty albo w ogóle, albo w należytej wysokości.

O ile wysokość odszkodowania można oszacować za pomocą rachunków potwierdzających koszt zakupu leków, przebytych badań, dojazdów do miejsca leczenia lub rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu, o tyle wysokość zadośćuczynienia jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Ilość czynników branych wówczas pod uwagę jest ogromna. Należą do nich między innymi:

 • stopień i intensywność cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez poszkodowanego zarówno wskutek odniesionego wypadku,
 • zastosowane leczenie,
 • wiek poszkodowanego,
 • sposób dotychczasowego życia,
 • sposób, w jaki wypadek ten wpłynął i wpłynie w przyszłości na jego życie, zdrowie, pracę, poczucie własnej wartości oraz stan psychiczny.

W związku z tym, że wiele z tych aspektów ma charakter względny, podlegający subiektywnej ocenie, konieczne jest, aby przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, przeanalizował ją doświadczony prawnik, ocenił szanse i ryzyka związane z wytoczeniem procesu sądowego oraz pomógł ustalić wysokość poszczególnych roszczeń.

Prawnicy dochodzą nie tylko odszkodowań za wypadki drogowe

Do kancelarii prawnej można się też zwrócić, jeśli potrzebujemy kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianej pomocy prawnej w dochodzeniu od ubezpieczycieli roszczeń za wypadki komunikacyjne na rzecz poszkodowanych i ich najbliższych. Wśród tych roszczeń znajdują się:

 • odszkodowania za poniesione szkody majątkowe (np. z tytułu naprawy pojazdu, czy wynajmu auta zastępczego),
 • odszkodowania za poniesione szkody osobowe (tj. urazy, odniesione wskutek wypadku obrażenia), obejmujące przede wszystkim: koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu, koszty dojazdów na zabiegi, koszty dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej, a także koszty przygotowania do innego zawodu oraz zwrot utraconego dochodu, koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym i zaliczki na dalsze leczenie,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia fizyczne wskutek udziału w wypadku i przebycia leczenia,
 • renty z tytułu pozbawienia możliwości zarobkowania albo zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • renty na rzecz osób bliskich w przypadku śmierci osoby dostarczającej im środków utrzymania,
 • odszkodowania na rzecz osób najbliższych w przypadku pogorszenia ich sytuacji życiowej wskutek śmierci poszkodowanego w wypadku,
 • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku.
Powypadkowe auto Białystok

Kancelaria adwokacka wie, jak pomóc ofiarom wypadków

Żadne doradztwo nie jest w stanie zastąpić konsultacji z prawnikiem, który od lat występuje w sprawach odszkodowawczych. Takie konsultacje obejmują wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przebiegu samego zdarzenia, analizę sprawy pod kątem ewentualnej argumentacji przeciwnika procesowego, oszacowanie rozmiarów szkody i wysokości roszczenia, a także zasadności odmowy jego wypłacenia przez ubezpieczyciela.

Prawnik, z którym nawiążemy współpracę zaoferuje nie tylko profesjonalne zastępstwo procesowe, ale także dokonanie szczegółowej

Menu