Windykacja należności

Trudności w odzyskaniu należnych środków finansowych to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnych przedsiębiorców. Jeżeli dłużna suma jest znaczna, problemy z jej zapłatą przez dłużnika mogą przełożyć się na utratę płynności finansowej, a nawet doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa. Dlatego w niektórych sytuacjach nie należy zwlekać z windykacją należności i powierzyć odzyskanie długu specjalistom.

Windykacja należności Białystok

Przedawnienie roszczenia może skutecznie utrudnić windykację należności

Każdy proces windykacji rozpoczyna przedsądowe wezwanie do zapłaty długu. Jeżeli dłużnik nadal odmawia spełnienia świadczenia pieniężnego lub po prostu w dalszym ciągu go nie spełnia, następuje ocena zasadności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Uzyskany wskutek procesu sadowego prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający należność, opatrzone klauzulą wykonalności, stanowią tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Windykacja to zatem złożony proces, który zmierza do odzyskania od dłużnika należnych pieniędzy, do których zapłaty, pomimo ciążącego na nim obowiązku, dłużnik się nie spieszy. Przyczyny tego stanu mogą być różne: od problemów finansowych dłużnika, po przyjętą przez niego strategię biznesową. Niezależnie od przyczyny opóźnienia w płatności warto jednak jak najszybciej przedsięwziąć odpowiednie kroki, które doprowadzą do przymusowego odzyskania wierzytelności.

Tym bardziej, że każde roszczenie z czasem ulega przedawnieniu. Dla przykładu roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie lat trzech.

Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest ryzyko podniesienia przez przeciwnika procesowego zarzutu przedawnienia, który sąd musi uwzględnić. Powoduje to oddalenie powództwa, a tym samym brak możliwości dalszego dochodzenia roszczenia drogą egzekucji komorniczej.

Kancelarie prawne poprowadzą w imieniu klientów cały proces windykacji należności

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawników, kancelarie mogą zaoferować bogaty zakres usług związanych z dochodzeniem wierzytelności od dłużników.

Na każdym etapie windykacji mają na względzie zminimalizowanie ponoszonych przez swoich klientów kosztów związanych z wyegzekwowaniem długu oraz czuwamy nad celowością i zasadnością podejmowanych przez komornika działań. Za każdym razem powzięcie określonych działań w zakresie windykacji konsultowane są z klientami.

W ramach czynności ukierunkowanych na odzyskanie wierzytelności kancelaria adwokacka oferuje:

  • skierowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty,
  • reprezentację na etapie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty przez dłużnika zadłużenia, w tym przygotowanie treści ugody pozasądowej,
  • ocenę zasadności oraz opłacalności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  • doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej,
  • sporządzenie pozwu o zapłatę oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego,
  • reprezentację procesową na każdym etapie postępowania sądowego,
  • zabezpieczenie dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika,
  • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej,
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
  • prowadzenie spraw ukierunkowanych na wyegzekwowanie długu od innych podmiotów w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko dłużnikowi (np. skierowanych przeciwko członkom zarządu spółki z o.o., czy wytoczenie skargi pauliańskiej).

Usługi w zakresie windykacji świadczone są zarówno w sposób doraźny – na zasadzie jednorazowego wsparcia w sprawie dotyczącej określonego długu lub też na podstawie zawartej umowy stałej współpracy – zarówno tylko w zakresie windykacji, jak również obejmującej bieżącą obsługę prawną.

Menu