Obrońca w postępowaniu karno skarbowym

Sprawy karno-skarbowe są nierozerwalnie powiązane z prawem podatkowym i obowiązkami podatkowymi ciążącymi na podatnikach. Na poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej narażeni są nie tylko przedsiębiorcy prowadzący mniejsze lub większe firmy, ale także osoby prywatne. Dlatego do wywiązywania się z obowiązków podatkowych należy przykładać szczególna uwagę.

Postępowanie karno skarbowe Białystok

Obrona w postępowaniu karno-skarbowym jest konieczna już od pierwszych czynności procesowych

W postępowaniu karno-skarbowym odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa karnego procesowego, z pewnymi wyłączeniami. Oznacza to, że podejrzany i oskarżony w tego typu sprawach może korzystać z takich samych praw co podejrzany lub oskarżony w sprawach o przestępstwo powszechne.

Podejrzanym jest osoba, względem której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo co do której postawiono zarzut wskutek przystąpienia do jej przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Oskarżony to natomiast osoba, przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia, a niekiedy także osoba, względem której prokurator wnioskuje o warunkowe umorzenie postępowania.

Osobie, której postawiono zarzuty lub przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia, przysługuje szereg uprawnień. Należą do nich między innymi:

 • prawo do składania wyjaśnień oraz odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania,
 • prawo do wzięcia udziału w czynności dowodowej,
 • prawo do sporządzania odpisów protokołu czynności, w której uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć,
 • prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym,
 • prawo zaznajomienia się z materiałami postępowania przygotowawczego.

Aby należycie i skutecznie realizować przysługujące podejrzanemu i oskarżonemu prawo do obrony, które jest ich głównym uprawnieniem procesowym, należy wiedzieć, w jaki sposób korzystać z przysługujących uprawnień. Pomoc profesjonalnego obrońcy z całą pewnością zapewni prawidłową ich realizację w wymaganym zakresie.

Obrońcą w postępowaniu karnym skarbowym może być aktualnie także radca prawny

Obronę w sprawach karnych skarbowych, którą niegdyś prowadzić mogli jedynie adwokaci, dziś może realizować także radca prawny. Z dniem 1 lipca 2015 r. radcowie prawni uzyskali uprawnienie do występowania w sprawach karnych i karno-skarbowych jako obrońcy. Tym samym zatarły się wszelkie różnice w uprawnieniach procesowych adwokatów i radców prawnych.

W zakresie karno-skarbowym najczęściej radcowie prawni i prawnicy reprezentują swoich klientów w sprawach o:

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego,
 • nieprawidłowe prowadzenie bądź brak prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych,
 • niewystawienie faktury albo rachunku,
 • oszustwa podatkowe,
 • niepobranie lub niewpłacenie podatku,
 • bezpodstawny zwrot podatku,
 • utrudnianie kontroli podatkowej,
 • przemyt celny, oszustwo celne i paserstwo celne,
 • nielegalne prowadzenie lub urządzanie gier hazardowych,
 • uczestnictwo w zagranicznych grach hazardowych.
Obrońca w postępowaniu Białystok

Kompetencje obrońcy w postępowaniu karno-skarbowym

Prawnicy świadczący usługi kompleksowej reprezentacji prawnej w sprawach dotyczących prawa karnego skarbowego towarzyszą swoim klientom na każdym kroku – począwszy od postępowania przygotowawczego, prowadzonego jako postępowanie przed sądami obu instancji, aż do postępowania wykonawczego.

Uczestniczą w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniach oraz rozprawach. Dopełnieniem ich usług w zakresie prawa karno-skarbowego jest reprezentacja w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Już na tym etapie udzielają pomocy prawnej oraz prowadzą bieżące doradztwo, w tym podatkowe. Są kompetentni i przygotowani do tego, by poradzić sobie z problemami natury skarbowej.

Menu