Zakończenie działalności spółki

Kancelarie prawne służą pomocą prawną oraz podatkową w trakcie procesu likwidacji spółek lub ich rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji. Sporządzają niezbędne dokumenty, asystują przy czynnościach likwidacyjnych oraz dokonują formalności rejestrowych. Ich pracownicy zawsze czuwają nad tym, aby proces zmierzający do zakończenia bytu prawnego spółki przebiegał sprawnie oraz zgodnie z prawem.

Rozwiązanie spółki osobowej Białystok

Rozwiązanie spółki osobowej nie zawsze musi poprzedzać likwidacja spółki

Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie wszystkich bieżących spraw spółki, wypełnienie ciążących na niej zobowiązań i ściągnięcie przysługujących jej wierzytelności, a także spieniężenie majątku trwałego i wyposażenia oraz dokonanie podziału uzyskanej ewentualnie nadwyżki pomiędzy wspólników spółki.

W przypadku spółek kapitałowych oraz osobowej spółki komandytowo-akcyjnej likwidacja jest elementem koniecznym, natomiast w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej nie zawsze musi poprzedzać ich rozwiązanie. Wynika to z charakteru tych spółek, w których prowadzenie spraw jest powierzone wspólnikom odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia.

Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, mimo że nie jest wymogiem, może nastąpić między innymi wówczas, kiedy wspólnicy o tym postanowią.

Rozwiązanie tych trzech spółek osobowych odbywa się na jednakowych zasadach, przewidzianych w kodeksie spółek handlowych dla spółki jawnej.

Konieczność lub chęć ich rozwiązania może wynikać z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, jednomyślnej uchwały wspólników, upadłości spółki, orzeczenia sądu, a także może być spowodowana wypowiedzeniem przez wspólnika lub jego wierzyciela umowy spółki, śmiercią wspólnika czy też jego upadłością.

Zakończenie działalności spółki z o.o. musi poprzedzać postępowanie likwidacyjne

W związku z tym, że przesłanką powstania spółki z o.o. jest chęć podjęcia współpracy mającej wspólny cel, którym najczęściej jest zysk, w znacznej większości przypadków główną przyczyną podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki z o.o. jest ustanie woli tej współpracy. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chcący lub zobligowani zakończyć działalność spółki, muszą przeprowadzić jej likwidację. W przypadku tej formy prowadzenia działalności jest ona obowiązkowa.

Zakończenie działalności spółki Białystok

W takim przypadku procedurę likwidacji wszczyna podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu jej likwidacji, która musi mieć formę aktu notarialnego. Od tego momentu spółka nie może być już reprezentowana przez organ zarządczy, lecz przez powołanego do tego celu likwidatora lub likwidatorów, którymi zazwyczaj stają się członkowie zarządu.

Procedura likwidacji trwa niekiedy kilka tygodni, a czasem wiele miesięcy.

Czas jej trwania jest uzależniony od zakresu spraw, które muszą zostać zakończone w trakcie tego postępowania oraz czasu niezbędnego na ich załatwienie.

Likwidacja polega na przeprowadzeniu szeregu procesów prawno-księgowych, które mają doprowadzić do zakończenia bieżących interesów spółki, upłynnienia jej majątku (tj. spieniężenia go i ewentualnego podziału pomiędzy wspólników) oraz zaspokojenia lub zabezpieczenia jej wierzycieli. Dopiero po zakończeniu procesu likwidacyjnego następuje złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie spółki.

Ustanie woli współpracy pomiędzy wspólnikami nie jest jedyna przyczyną rozwiązania spółki z o.o. Może ono może nastąpić, także gdy:

  • zajdą przyczyny określone w umowie spółki,
  • wspólnicy zdecydują o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
  • postępowanie upadłościowe zakończyło się ogłoszeniem upadłości spółki,
  • zajdą inne przewidziane prawem przyczyny, do których należą przede wszystkim procesy przekształceniowe, takie jak połączenie z inna spółką w drodze przejęcia lub fuzji albo jej podział,
  • sąd rejestrowy, działając z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny, wyda orzeczenie o rozwiązaniu spółki jeśli nie zawarto jej umowy, przedmiot jej działalności jest sprzeczny z prawem, umowa albo statut spółki nie zawiera obligatoryjnych postanowień wymaganych przepisami prawa albo gdy osoby zawierające umowę spółki lub podpisujące jej statut, nie posiadały zdolności do czynności prawnych.

Prawnicy znają procedury kończenia działalności spółek

Jeżeli potrzebujecie Państwo porady w zakresie przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego lub rozwiązania wybranej spółki osobowej bez dokonywania jej likwidacji albo poszukujecie specjalistów, którzy w Państwa imieniu przeprowadzą sprawnie te procesy, pomoc prawnika czy radcy prawnego będzie nieodzowna. Dzięki niej proces przebiegnie sprawnie, w sposób, który nie będzie budził formalnych zastrzeżeń.

Menu