Założenie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową, dającą możliwość współpracy pomiędzy osobami posiadającymi określoną wiedzę, zdolności lub kwalifikacje osobiste, a osobami dysponującymi środkami finansowymi. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia, który nosi miano komplementariusza. Natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (nazywanego komandytariuszem) jest ograniczona.

Założenie spółki komandytowej Białystok

Założenie spółki komandytowej wymaga zawarcia specyficznej umowy

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Musi ona zawierać elementy przewidziane prawem dla spółki jawnej, o których możecie Państwo przeczytać w artykule Założenie spółki jawnej, z pewnymi odrębnościami jeśli chodzi o konstrukcję jej firmy, o czym będzie jeszcze mowa poniżej. Dodatkowo umowa taka powinna określać kwotę wyznaczająca granice odpowiedzialności każdego z komandytariuszów zwaną sumą komandytową.

Firma spółki komandytowej musi, zgodnie z przepisami prawa, zawierać nazwiska kilku komplementariuszy albo jednego z nich i dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. W obrocie może używać skrótu sp.k. Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej musi wówczas zawierać pełne brzmienie jej nazwy.

Dodatkowo może w niej zostać umieszczone nazwisko komplementariusza, będącego osobą fizyczną. Nazwa lub nazwisko komandytariusza nie powinno być zamieszczane w firmie spółki komandytowej, ale jeżeli już w niej się już znajdzie, to wówczas komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich identycznie jak komplementariusz.

Suma komandytowa, charakterystyczny element spółki komandytowej, nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z majątkiem spółki. Jest to określona w umowie spółki i podlegająca ujawnieniu w rejestrze kwota pieniężna, która wyznacza granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Musi ona być wyrażona cyfrowo i wskazywać na określoną kwotę pieniężną w polskich złotych. Jeżeli w spółce występuje kilku komandytariuszy, sumy komandytowe każdego z nich mogą zostać sprecyzowane w różnej wysokości, a w związku z tym także górna granica odpowiedzialności każdego z nich może być różna.

Dodać przy tym należy, że komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego przez niego do spółki. Skutkiem jego wniesienia jest zatem zmniejszenie granic jego odpowiedzialności o jego wartość. Z chwilą zrównania się wartości sumy komandytowej z wartością wniesionych przez niego wkładów, jego odpowiedzialność wygasa.

Kancelaria prawna dopełnia wszelkich formalności koniecznych do założenia spółki komandytowej

Postanowienia umowy spółki komandytowej niezgodne z pewnymi przepisami kodeksu spółek handlowych nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich. Dlatego też bardzo ważne jest skonstruowanie tej umowy w sposób poprawny.

Prawnicy, z którymi podejmiemy współpracę, przygotują odpowiednią dla prowadzonego nas biznesu oraz stosunków wewnętrznych umowę spółki komandytowej. W związku z tym, że założenie tej spółki wymaga uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z chwilą dokonania którego spółka powstaje, przygotują w naszym imieniu szereg wymaganych do rejestracji dokumentów. W każdej chwili będą też służyć wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu nasze interesy będą mogły być prowadzone we właściwy, rozwojowy sposób.

Menu