Jak wypełnić weksel

Weksel jest coraz częściej stosowanym środkiem płatniczym w obrocie gospodarczym. Wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów bądź usług, co świadczy o funkcji płatniczej, jaką weksel pełni obok najczęściej spotykanej funkcji kredytowej. Jest on bowiem wystawiany właśnie po to, aby uzyskać odroczenie terminu płatności za nabyte towary lub usługi.

Może być wręczony jako zapłata w wielu transakcjach handlowych dzięki możliwości nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych za pomocą indosu. Pełni także funkcję gwarancyjną polegającą na zabezpieczeniu zapłaty weksla przez wszystkie osoby, których podpis na nim widnieje, a możliwość dochodzenia praw z weksla w trybie postępowania nakazowego umożliwia, w miarę szybkie, uzyskanie należności. Ponadto może zostać złożony w banku do wykupienia przed terminem płatności.

Wierzyciel wekslowy może w ten sposób uzyskać sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto (prowizję banku), bez czekania na jego nadejście.

Jak zatem widać weksel umożliwia dokonanie wielu operacji gospodarczych bez konieczności posługiwania się gotówką.

Środek płatniczy Białystok

O tym, jak wypełnić weksel, stanowią przepisy prawa wekslowego

Ze względu na formalny charakter zobowiązania wekslowego jego treść musi zostać wyrażona w dokumencie wekslowym wyczerpująco i zgodnie z wymogami prawa. Należy pamiętać też, że o istnieniu i treści zobowiązania wekslowego decyduje tekst weksla, a nie wola wystawcy wyrażona poza wekslem, np. w umowie będącej podstawą jego wystawienia. Elementy, które weksel musi zawierać zostały zawarte w przepisach jednej z najdłużej obowiązujących w Polsce ustaw – Prawie wekslowym.

O tym, jakie elementy konieczne muszą znaleźć się w treści weksla, można też przeczytać w zakładce Jak sporządzić weksel. Pomimo zamkniętego katalogu elementów wymaganych, sposób sformułowania poszczególnych oznaczeń i nazw nie został wystarczająco sprecyzowany.

Bardzo pomocne w tym zakresie okazuje się jednak wypracowane przez wiele lat orzecznictwo.

Prawnicy doradzają, jak wypełnić weksel

W przypadku zaistnienia najmniejszych wątpliwości w wystawieniu i obrocie wekslem, skorzystanie z rad profesjonalistów wydaje się być jedyną drogą gwarantującą wystawienie ważnego weksla. W związku z tym, że nie istnieją obowiązujące wzory lub formularze weksli, bardzo często spotyka się weksle nieważne, których wystawcy nie podołali rygorystycznym wymogom prawa wekslowego.

Aby uchronić się przed ryzykiem wystawienia nieważnego weksla, należy skorzystać z pomocy radcy prawnego. Specjalista biegle znający prawo wekslowe zagwarantuje to, że wstawiony zgodnie z jego wskazówkami dokument będzie ważny. Podczas spotkania albo w drodze opinii prawnej przybliży zasady umożliwiające prawidłowe wypełnianie lub podpisanie weksla oraz wyjaśni reguły odpowiedzialności za wystawiony weksel oraz tryb w jakim wierzyciel może dochodzić z niego swoich praw.

Poinformuje także, jakie są rodzaje weksli oraz czym jest deklaracja wekslowa i jakie elementy powinna zawierać. Dzięki temu transakcje odbywające się za pomocą weksli przebiegną bezproblemowo.

Menu