Doradca podatkowy

Kancelarie radców prawnych, które działają kompleksowo, oferują także usługi doradców podatkowych. Dzięki temu mogą w interesie swoich klientów podejmować wszechstronne działania, zabezpieczające ich majątek osobisty i firmowy.

Doradca podatkowy wspiera zespół prawników swoją wiedzą i doświadczeniem

Doradca podatkowy to zawód, którego uprawnienia po części pokrywają się z zawodem księgowego. Może on bowiem, podobnie jak księgowy, prowadzić w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, a także sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe.

W odróżnieniu jednak do księgowego doradca podatkowy posiada dodatkowe uprawnienia, które pozwalają mu na udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w materii obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także na zastępstwo w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądownictwa administracyjnego w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej.

Doradztwo podatkowe Białystok

Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego wymaga spełnienia szeregu wymogów

Warunki oraz zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, której nowelizacja dokonana w 2014 r. zniosła niektóre ograniczenia w nabywaniu uprawnień oraz wykonywaniu tego zawodu. Mimo wszystko pozostaje on dostępny dla najbardziej wytrwałych oraz doskonale przygotowanych merytorycznie specjalistów.

Aby uzyskać bowiem tytuł doradcy podatkowego, należy po ukończeniu studiów wyższych zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, który ma na celu weryfikację teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów. Obejmuje on znajomość nie tylko przepisów z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, podatków, w tym zagadnień międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, ale także szereg pobocznych aktów prawnych, w tym prawo celne, dewizowe i prawo karne skarbowe. Dodatkowo należy odbyć na terenie Polski trwającą dwa lata praktykę zawodową oraz uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

Doradca podatkowy Białystok

Usługi stanowiące czynności doradztwa podatkowego dostępne w Białymstoku

Oprócz kompleksowego doradztwa prawnego, będącego podstawą działalności kancelarii prawnych, świadczą one sowim klientom pomoc w zakresie prawa podatkowego i to zarówno w ramach stałej obsługi prawnej firm, jak i na podstawie zleceń obejmujących wykonanie sprecyzowanej czynności lub reprezentację w określonej sprawie.

W ramach doradztwa podatkowego – na rzecz i w imieniu podatników, płatników oraz inkasentów specjaliści z kancelarii prawnej:

  • prowadzą księgi rachunkowe, księgi podatkowe i pozostałe ewidencje do celów podatkowych oraz udzielamy pomocy w tym zakresie,
  • sporządzają zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielamy pomocy w tym zakresie,
  • udzielają porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych, a także w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • reprezentują w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych, celnych i dotyczących egzekucji administracyjnej.

Prawo podatkowe ma wiele niuansów, z którymi trudno sobie poradzić osobie bez odpowiedniego merytorycznego przygotowania. Nie jest to natomiast kłopotliwe dla osób, które biegle się w tej dziedzinie poruszają.

Takim osobami są doradcy podatkowi – to ich wiedza i doświadczenie jest gwarancją powodzenia wielu naszych interesów.

Menu