Usługi prawnicze

We współczesnym szybkim świecie nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na kierunkowe usługi prawnicze. Wobec ogromu regulacji prawnych dotyczących różnego rodzaju sfer życia społecznego i gospodarczego, nie sposób być specjalistą we wszystkich dziedzinach prawa.

Dlatego też zmienia się rynek usług prawniczych. Kancelarie przyjmujące każdy rodzaj spraw powoli odchodzą do przeszłości, a zastępują je te, które ukierunkowały się na obsługę określonego grona podmiotów, wyspecjalizowały się lub ubranżowiły, a ponadto wykorzystują nowe technologie i wdrażają skuteczne systemy zarządzania połączone z umiejętnością zrozumiałego komunikowania się z klientem.

Stan taki jest konsekwencją coraz to nowych regulacji prawnych oraz nieustannych nowelizacji, za którymi nie sposób czasem nadążyć, a do których powstawania znacznie przyczyniają się postęp technologiczny oraz intensywny rozwój gospodarki rynkowej.

Zmiany na rynku usług prawnych są także konsekwencją coraz bardziej kompleksowych oraz wychodzących poza typowe ramy prawne oczekiwań klientów. Doradztwo biznesowe, konsultacje w zakresie podejmowania strategicznych decyzji oraz planowania, to tylko niektóre spośród nich. Powoduje to, że od prawników wymaga się coraz więcej, co z jednej strony zwiększa pole ich aktywności, a z drugiej w maksymalnym stopniu skupia szereg usług w jednym miejscu.

Usługi prawnicze Białystok

Usługi prawnicze kancelarii ukierunkowane na obsługę firm i instytucji

Oczekiwania współczesnych klientów biznesowych są jak najbardziej zrozumiałe. Dlatego część kancelarii skupia się przede wszystkim na obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z branży budowlanej, paliwowej, energetycznej, samochodowej oraz produkcyjnej. Takie usługi ukierunkowane są na wsparcie interesów biznesowych zarówno w wymiarze działalności wewnętrznej przedsiębiorstwa – takiej jak sprawy organizacyjne, restrukturyzacyjne czy stosunki zachodzące pomiędzy wspólnikami, jak i w wymiarze zewnętrznym – związanym ze współpracą z innymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym.

Na czym tak naprawdę polegają usługi prawnicze we współczesnym świecie?

Wobec stopniowego rozszerzania się zakresu usług prawnych, jednoznaczne ustalenie, czy określona usługa ma charakter usługi prawniczej, nie zawsze jest tak proste i oczywiste, jak by się wydawało. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej, które stanowią swoisty punkt odniesienia w tym zakresie. I tak według Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność prawnicza, sklasyfikowana w dziale 69 sekcji M (kod 69.10.Z) obejmuje między innymi reprezentowanie przed sądem lub innymi organami, doradztwo prawne, udzielanie konsultacji, przygotowywanie dokumentacji prawnej takiej jak: statuty, regulaminy, umowy, dokumenty rejestrowe, a także dotyczące patentów i praw autorskich.

Prawnik Białystok

Istotne jest, że aby wykonywać czynności opisane w punkcie pierwszym należy posiadać nie tylko wiedzę prawniczą, ale także specjalne uprawnienia zawodowe. Usługi z zakresu zastępstwa procesowego zarezerwowane są jedynie dla adwokatów i radców prawnych. Prawnicy nieposiadający uprawnień adwokata bądź radcy prawnego mogą doradzać w sprawach pozasądowych, sporządzać projekty umów czy udzielać opinii prawnych. Nie mają jednak możliwości występowania przed sądami i organami jako pełnomocnicy procesowi, a zatem nie poprowadzą sprawy przed sądem.

Usługi prawnicze ewoluują wraz z potrzebami klientów

Kancelarie prawnicze wychodzą naprzeciw potrzeb współczesnych przedsiębiorców, kierując do nich ofertę pomocy oraz doradztwa prawnego oraz podatkowego. Nie zawężają zakresu naszych usług jedynie do wykonania określonych czynności, ale starają się reagować na bieżące potrzeby i problemy firmy na wszelkie możliwe sposoby. Jeżeli sytuacja tego wymaga podejmują działania niekonwencjonalne i stosują niestandardowe podejście do rozwiązania problemu. Doskonale rozumieją trudne stosunki gospodarcze, w których przyszło nam obecnie funkcjonować.

Dlatego właśnie usługi dobrych kancelarii prawnych są usługami praktycznymi, dostosowanymi do realnych potrzeb współczesnego biznesu.

Menu