Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/bon na cyfryzację z dnia 27 marca 2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny usługi programistycznej dotyczącej opracowania systemu informatycznego do zarządzania bazami danych klientów kancelarii prawnej i komunikacji zdalnej z klientami, wyceny usługi szkoleniowej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz wyceny środków trwałych do wyposażenia sali konferencyjnej pod kątem organizacji spotkań zdalnych, związanych z planowanym do realizacji przez naszą firmę Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko przedsięwzięciem dotyczącym zwiększenia stopnia cyfryzacji naszej firmy.

Przedmiot zapytania podzielony jest na 3 części szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym. Każda część zapytania ofertowego stanowi odrębne zamówienie, jednakże w związku z tym, że poszczególne usługi są ze sobą powiązane i mogą być zrealizowane przez jeden podmiot w zbliżonym okresie czasowym, wszystkie części są objęte jednym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę i może mu zostać udzielone zamówienie na 1, 2 lub 3 części. Każda część podlega odrębnej ocenie.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje, zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji do pobrania pod linkami poniżej:

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 4.04.2024r. do godz. 10.00.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu grantowego „Bon na cyfryzację”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

Aktualizacja z dnia 4.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/2024/bon na cyfryzację

Zamawiający firma Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia:

W zakresie 1 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 04.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 04.04.2024 r. o godz. 09:35

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

W zakresie 2 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 04.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 04.04.2024 r. o godz. 09:35

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

W zakresie 3 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 04.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 04.04.2024 r. o godz. 09:35

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Menu