Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Kiedy skorzystać z pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowania za wywłaszczenie?

Kancelarie radców prawnych prowadzą z powodzeniem sprawy o odszkodowania za przejęte na rzecz państwa nieruchomości – nie tylko w czasach obecnych, ale także w okresie przedwojennym i powojennym. Ich pomoc jest często nieodzowna, by sprawy przybrały pomyślny, dla wywłaszczonych, obrót.

Wywłaszczenie nieruchomości Białystok

Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przysługuje nie tylko właścicielowi gruntu

Według obowiązujących przepisów wywłaszczenie nieruchomości ma na celu pozbawienie albo ograniczenie prawa własności, a także prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Następuje ono w drodze decyzji administracyjnej – aktu jednostronnego i władczego wydawanego przez uprawnione do tego organy administracji publicznej. Wywłaszczenie może zostać dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą zostać nabyte w drodze umowy.

Wywłaszczane najczęściej są obiekty położone na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne lub takie, co do których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Jeżeli wskutek niecałkowitego wywłaszczenia pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, właściciel lub użytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem nabycia tej części przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Z wywłaszczeniem własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego wiąże się wypłata odszkodowania która docelowo ma odpowiadać wartości wywłaszczanych praw. Odszkodowanie obejmuje także szkody powstałe wskutek zapobieżenia wystąpienia szkód na gruntach sąsiednich, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości czy udzielonego zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, ale pomniejszane jest o wartość ustanowionych na przejmowanych nieruchomościach innych praw rzeczowych, w tym użytkowania wieczystego.

Łączną wysokość odszkodowania ustala się co do zasady według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Jego ustalenie poprzedza opinia rzeczoznawcy majątkowego.

Odszkodowanie domagać się można nie tylko za grunty wywłaszczone

Odszkodowanie przysługuje także:

  • właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne – gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe lub pod poszerzenie istniejących dróg – w przypadku gdy zostały one wydzielone z nieruchomości podzielonej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego i których własność przeszła z mocy prawa na jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa lub względem których wygasło z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego,
  • właścicielom za nieruchomości lub ich części, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wskutek wydania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także użytkownikom wieczystym, których prawo użytkowania wieczystego wygasło w chwili, w której powyżej wymieniona decyzja stała się ostateczna,
  • osobom, którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe względem nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wskutek wydania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (sytuacja ta dotyczy najczęściej wierzycieli hipotecznych).
Prawo administracyjne Białystok

Odszkodowanie domagać się można nie tylko za grunty wywłaszczone

Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości można dochodzić po wielu latach

Odszkodowań dochodzić można także za majątek wywłaszczony nie tylko na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz specustawy drogowej tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kancelarie prowadzą także sprawy o odszkodowania za własności przejęte na rzecz państwa między innymi na mocy:

  • dekretu warszawskiego,
  • dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • dekretu o majątkach opuszczonych i porzuconych,
  • ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
  • ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach,
  • ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

W tego typu sprawach weryfikowana jest treści opinii sporządzanych przez rzeczoznawców mająca na względzie to, by należne odszkodowanie zostało ustalone w słusznej wysokości, uwzględniającej nie tylko rynkową wartość nieruchomości, ale także wydatki poboczne związane z zakupem nowej.

Prawo chroni osoby, których majątek wywłaszczono – pomagają w tym specjaliści z kancelarii prawnych i radcowskich, którzy znają je na tyle dobrze, by zastosować jego przepisy dla dobra interesów swoich klientów.

Menu