Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany potocznie planem miejscowym, jest aktem prawa miejscowego. Podejmowany jest w drodze uchwały rady gminy. Jego treść określa przeznaczenie danego terenu pod określone funkcje, warunki jego zagospodarowania i zabudowy oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Jest podstawą planowania przestrzennego w gminie, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie oraz dokonuje zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Nie może wykraczać poza granice administracje gminy, z tym że na jej obszarze może obowiązywać kilka planów zagospodarowania przestrzennego. Nie mogą one jednak zawierać regulacji dotyczących tego samego obszaru.

Zagospodarowanie przestrzenne Białystok

Na treść uchwalanego planu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć wpływ mieszkańcy i przedsiębiorcy

W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego istnieje możliwość zgłoszenia do niego indywidualnych wniosków odnośnie opracowywanego planu, a następnie także uwag do przygotowanej już treści projektu. O ile wnioski składane na wstępnym etapie procedury mają charakter dosyć ogólny – zazwyczaj sygnalizują określone stanowisko lub postulaty dotyczące danego przeznaczenia terenu, o tyle uwagi składane na dalszym etapie, powinny już zostać ściśle sprecyzowane i odnosić się do poszczególnych treści projektu.

Do uwag tych organ administracyjny zobowiązany jest się odnieść. W przypadku ich uwzględnienia wprowadzane są one do projektu. W przypadku zaś negatywnego ustosunkowania się do zgłoszonych uwag, stanowisko organu można kwestionować jedynie poprzez zaskarżenie uchwały dotyczącej planu miejscowego.

Plan zagospodarowania przestrzennego Białystok

Reprezentacja w sprawach związanych z uchwaleniem i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

Kancelarie radców prawych świadczą usługi pomocy prawnej i doradztwa w zakresie wszelkich aspektów planowania i zagospodarowania przestrzeni, w szczególności dotyczących studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Specjaliści doradzają, sporządzają środki zaskarżenia, przygotowują opinie prawne i analizy. Diagnozują zaistniały stan prawny oraz poszukują najbardziej optymalnych rozwiązań. Słowem: zajmują się sprawą kompleksowo.

W tym zakresie między innymi:

  • sporządzane są skargi do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni oraz poprzedzające je wezwania gminy do usunięcia naruszenia prawa,
  • dochodzi się odszkodowań za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
  • podejmuje się reprezentacji w sprawach o wykupienie nieruchomości lub jej części dotkniętych ograniczeniami w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą albo zamianę na inną,
  • zaskarża się decyzje ustalające wysokość opłaty planistycznej.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie objętym zagospodarowaniem przestrzennym w trosce o swoje interesy powinni szukać optymalnych rozwiązań. Nie oznacza to, że muszą dochodzić do nich sami lub znać adekwatne przepisy prawne. Formalnościami najefektywniej zajmują się osoby do tego przygotowane oraz dysponujące doświadczeniem z tego typu kwestiami – takich specjalistów znaleźć można w kancelarii radców prawnych.

Menu