Jak sporządzić weksel

Sporządzenie ważnego weksla nie jest zadaniem prostym. Jest to dokument o wysokim stopniu sformalizowania oraz specyficznej konstrukcji i treści. Musi zostać sporządzony wedle określonych ściśle wymogów prawnych. Ich niedochowanie może spowodować nieważność weksla.

Rodzaje weksli

Weksel własny (inaczej weksel prosty lub sola weksel) zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie osoby wystawiającej weksel do tego, że zapłaci ona określoną sumę pieniężną. Za jego pomocą zatem wystawca weksla sam zobowiązuje się do zapłaty.

Weksel trasowany (inaczej weksel ciągniony, przekazany lub trata) to weksel zawierający bezwarunkowe polecenie dokonania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w określonym czasie i miejscu, które jest skierowane do oznaczonej osoby. Wystawca weksla (zwany trasantem) poleca więc swojemu dłużnikowi (zwanego trasatem) dokonanie zapłaty sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wierzyciela wystawcy weksla (zwanego remitentem).

Sporządzanie weksla Białystok

O tym, jak sporządzić weksel, stanowią odpowiednie przepisy prawa wekslowego

Do ustawowych elementów weksla własnego, według prawa wekslowego, należą:

 • nazwa „weksel” zawarta tekście dokumentu, w języku, w którym został wystawiony,
 • przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej,
 • oznaczenie terminu, a także miejsca płatności,
 • nazwisko osoby, która ma przyjąć zapłatę, lub która ma zlecić jej dokonanie,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia,
 • podpis osoby, która wystawiła weksel.

Dokument, któremu brak jednej z powyżej wymienionych cech, nie będzie uważany za weksel własny.

Od tej zasady prawo wekslowe dopuszcza jednak trzy odstępstwa:

 • weksel własny nie zawierający oznaczenia terminu płatności uważany jest za płatny za okazaniem,
 • w przypadku braku oznaczenia, miejsce, w którym wystawiono weksel uważane jest za miejsce jego płatności oraz za miejsce zamieszkania jego wystawcy,
 • weksel własny, w którego treści brak jest wskazania miejsca jego wystawienia, uważany jest za wystawiony w miejscu, które widnieje obok nazwiska wystawcy.

Do ustawowych elementów weksla trasowanego, według prawa wekslowego, należą natomiast:

 • nazwa „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
 • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
 • oznaczenie terminu i miejsca płatności,
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta),
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla (trasanta).

Dokument, któremu brak jednej z powyżej wymienionych cech, nie będzie uważany za weksel trasowany. Jednak i od tej zasady prawo wekslowe dopuszcza trzy odstępstwa:

 • weksel, który nie posiada oznaczenia terminu płatności uważany jest za płatny za okazaniem,
 • miejsce wymienione przy nazwisku trasata uważane jest za miejsce płatności oraz za miejsce zamieszkania trasata jeżeli weksel nie posiada jego osobnego oznaczenia,
 • miejsce wskazane obok nazwiska wystawcy jest uważane za miejsce jego wystawienia jeżeli weksel nie posiada jego odrębnego oznaczenia.

W obu przypadkach wymienione elementy mogą zostać na wekslu umieszczone w dowolnej kolejności.

Najważniejsze jest, aby tworzyły one logiczną całość, były objęte podpisem wystawcy i w sposób niebudzący wątpliwości pozwalały na ustalanie jego woli.

Radcy prawni wiedzą, jak sporządzać weksle

W kancelariach radców prawnych sporządza się w codziennej praktyce różne rodzaje weksli, deklaracje wekslowe, pomagamy w dokonaniu indosów i awali. Specjaliści wyjaśniają swoim klientom zapisy i klauzule widniejące na wekslu, dochodzą sum wekslowych oraz sporządzają opinie prawne i analizy dotyczące zaistniałych, często skomplikowanych, sporów o świadczenia pieniężne z weksli. Swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystują po to, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy klientów oraz skutecznie dochodzić należnych im praw.

Formalne kwestie warto powierzać osobom kompetentnym, by mieć pewność, że nie zostaną popełnione niedociągnięcia, które wpłyną na całokształt interesów.

Menu