Odszkodowanie za błędy medyczne

Wdrożone leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Czasem jest to spowodowane właściwościami określonego organizmu opierającemu się farmaceutykom, a czasem niewłaściwym rozpoznaniem choroby, wadliwie prowadzonym leczeniem, błędami podczas zabiegu operacyjnego lub zwykłymi zaniedbaniami lekarskimi.

Prowadzi to do pogłębienia choroby, a nawet powstania innego urazu lub rozwoju nowego stanu chorobowego, a w najgorszych przypadkach – do śmierci. Zdarzenia tego typu mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta.

Przyrząd lekarski Białystok

Prawnicy występują w imieniu klientów o odszkodowania za błędy medyczne

Kancelarie prawne coraz częściej oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów leczniczych takich jak: szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne lub ich ubezpieczycieli. Wśród najczęściej spotykanych błędów lub zaniedbań lekarskich, z którymi mierzą się adwokaci należą:

 • brak przeprowadzenia cesarskiego cięcia pomimo zaistnienia ku temu oczywistych wskazań,
 • zakażenia szpitalne,
 • postawienie błędnej diagnozy,
 • odmowa pacjentowi udzielenia pomocy,
 • niepodjęcie właściwego leczenia,
 • pozostawienie w organizmie ciała obcego po zabiegu operacyjnym,
 • pozostawienie fragmentów wiertła we wnętrzu zęba po leczeniu endodontycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne to nie jedyne przysługujące roszczenia

Odszkodowanie za błąd lekarski jest świadczeniem mającym na celu pokrycie poniesionych wskutek tego zdarzenia strat finansowych. Na jego wysokość składają się takie wydatki jak:

 • koszty zakupu leków,
 • wydatki poniesione na leczenie,
 • koszty rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu,
 • koszty dojazdów na zabiegi,
 • koszty dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej.

Obejmuje ono także zwrot utraconego dochodu oraz kosztów sprawowania opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie – nawet, w sytuacjach, kiedy faktycznie opiekę tę sprawowała nieodpłatnie rodzina lub osoby zaprzyjaźnione.

Oprócz odszkodowania, które ma charakter rekompensaty poniesionej szkody majątkowej, poszkodowanemu wskutek błędu medycznego przysługuje także zadośćuczynienie mające na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym – tzw. krzywdę.

Może ona przybrać różną formę: bólu, cierpienia, wydłużonego procesu leczenia i wskutek tego okresu rekonwalescencji, kalectwa, oszpecenia, zaistnienia stanu depresyjnego, wytrącenia z dotychczasowego rytmu życia, czy też koniecznością rezygnacji z kariery zawodowej. Wysokość zadośćuczynienia jest ściśle związana z osobą poszkodowanego i podlega każdorazowo indywidualnej i jednostkowej ocenie.

Oprócz powyższych świadczeń poszkodowanemu, który na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji, ponieważ wymaga sprawowania nad nim opieki, zakupu i przyjmowania leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji, w związku z czym zwiększyły się jego potrzeby, przysługuje comiesięczna renta.

Pewne świadczenia przysługują także najbliższym członkom rodziny osoby, która na skutek błędu lub zaniedbania lekarskiego poniosła śmierć.

Lekarz Białystok

Uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne nie jest zadaniem prostym oraz oczywistym dowodowo

Aby móc skutecznie dochodzić roszczeń od podmiotu leczniczego konieczne jest udowodnienie jego winy (a w zasadzie winy lekarza) za spowodowanie szkody na osobie pacjenta oraz związku przyczynowego pomiędzy tym działaniem albo zaniechaniem a zaistniałą szkodą.

Jest to zadanie o tyle trudne, że lekarze, a wraz z nimi placówki medyczne, odmawiają co do zasady przyjęcia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, argumentując swoje stanowisko zazwyczaj tym, że komplikacje chorobowe stanowiły w istocie niezawinione powikłania procesu leczenia, o których pacjent został poinformowany i na których wystąpienie wyraził zgodę.

W praktyce trudne okazuje się wykazanie związku przyczynowego pomiędzy nieprawidłowo przeprowadzonym procesem leczenia a samą szkodą. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania procesów biologiczno-chemicznych, które zachodzą w ludzkim organizmie, nie istnieje możliwość, aby ze 100% pewnością udowodnić istnienie danego związku przyczynowo-skutkowego.

Dlatego też wystarczające jest jego uprawdopodobnienie w odpowiednio wysokim stopniu.

Prawnik występuje w imieniu poszkodowanego

Samodzielne dochodzenie jakichkolwiek roszczeń od podmiotów medycznych jest zadaniem karkołomnym i wyczerpującym. Dlatego też, w imieniu osób, które ucierpiały bądź ich rodzin to prawnicy najefektywniej dochodzą wszelkiego rodzaju roszczeń od placówek medycznych. Pozwala to zaoszczędzić poszkodowanym stresu, którego i tak niekorzystna sytuacja zdrowotna, przysporzyła ponad miarę. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelaria prawniczą Marek K. Wynimko działającej w Białymstoku oraz innych miastach województwa podlaskiego.

Menu