Odwołanie się od decyzji podatkowej

W imieniu osób, które chcą odwołać się od decyzji podatkowejradcy prawni przygotowują treści odwołania, świadczą usługi reprezentacji procesowej przed organem II instancji, a także w przypadku konieczności złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z powodzeniem przeprowadzają swoich klientów przez meandry polskiego prawda podatkowego.

Odwołanie od decyzji podatkowej Białystok

Organ podatkowy nie jest nieomylny. Jego rozstrzygnięcie podlega weryfikacji

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona nawet w ciągu kilku lat od chwili złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Postępowanie kontrolne kończy wydanie decyzji podatkowej. W związku z tym, że nie ma ludzi nieomylnych, a postępowanie prowadzone jest przez urzędników, którzy są „tylko” ludźmi, zdarza się, że decyzje podatkowe zawierają błędne lub niewłaściwe rozstrzygnięcia. W takich sytuacjach konieczne jest zaskarżenie wydanej decyzji podatkowej poprzez złożenie odwołania.

Tryb oraz zasady postępowania odwoławczego w sprawach podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wszczyna się je poprzez złożenie, w ciągu 14 dni od chwili doręczenia decyzji podatkowej, pisemnego odwołania. Termin ten jest zachowany, jeżeli ostatniego dnia nadamy przesyłkę listowną zawierającą odwołanie w urzędzie pocztowym. Dochowanie tego terminu jest niezwykle ważne, ponieważ jego przekroczenie skutkuje brakiem rozpoznania odwołania. Złożenie odwołania nie podlega żadnej opłacie, a ponadto nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji.

Jakie organy rozpatrują odwołania od decyzji podatkowych

W terminie 14 dni od chwili otrzymania naszego odwołania organ podatkowy I instancji musi przekazać je wraz z aktami sprawy do właściwego organu odwoławczego oraz ustosunkować się na piśmie do przedstawionych przez nas w zarzutów. Według przepisów Ordynacji podatkowej, organem podatkowym wyższego stopnia, tj. właściwym do rozpoznania odwołań od decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Jeśli natomiast decyzja, którą chcemy zaskarżyć wydana została przez naczelnika urzędu celnego – organem wyższego stopnia jest już dyrektor izby celnej. Do obu powyżej wymienionych organów wyższego stopnia może trafić także decyzja wydana przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Jeżeli zaś decyzje, z która się nie zgadzamy wydał wójt, burmistrz albo prezydent miasta, bądź starostwa, lub marszałek województwa – odwołanie od niej rozpoznawać będzie specjalny organ kolegialny, którym jest samorządowe kolegium odwoławcze (SKO).

Jeżeli decyzja w pierwszej instancji została wydana przez organ wyższego stopnia, to odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam organ. W pewnych sprawach w roli organu pierwszej bądź drugiej instancji może występować także Minister Finansów.

Warunki odwołania od decyzji dotyczącej kwestii podatkowych

Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję podatkową, która ma charakter ostateczny (tj. nie służy od niej kolejne odwołanie). Istnieje jednak możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowoadministracyjnego przed właściwy wojewódzki sąd administracyjny.

Prawo oferuje wiele możliwości osobom, które nie zgadzają się z decyzjami podatkowymi. Warto zwrócić się radcy prawnego, by wybrać optymalną, czyli taka, która będzie chronić nasze interesy.

Menu