Odwołanie od decyzji urzędu celnego

Kancelarie radców prawnych z powodzeniem sporządzają odwołania od decyzji naczelnika urzędu celnego – zarówno w imieniu klientów korzystających z ich stałej obsługi prawnej, jak i klientów indywidualnych, niezgadzających się z wydaną na ich rzecz decyzją dotyczącą: obciążeń celnych, podatku akcyzowego czy wszelkich kwestii związanych z grami hazardowymi. Należy pamiętać, że na złożenie odwołania od tego typu mamy 14 dni od chwili doręczenia decyzji stronie postępowania. Termin ten nie ulega przedłużeniu niezależnie od tego, czy odwołanie wnoszone jest samodzielnie czy za pośrednictwem kancelarii.

Sporządzanie odwołania Białystok

Radca prawny występuje nie tylko w sprawach odwołań

Pełnomocnik prawny sporządza odwołania od decyzji naczelnika urzędu celnego dotyczących między innymi:

  • postępowań celnych,
  • dozoru celnego i kontroli celnej oraz podatku akcyzowego,
  • VAT z tytułu importu towarów,
  • podatku od gier i podatku tonażowego.

Są to decyzje zarówno zmierzające do ustalenia podatku, ustalenia jego wymiaru, związane z wykonaniem decyzji lub egzekucją. Podjęcie współpracy z kancelarią radcowską oznacza, że radca pracy będzie reprezentował klienta przed organami celnymi i to nie tylko w postępowaniu odwoławczym, ale także przed organem I instancji, a także zastępstwo procesowe na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

Złożenie odwołania od decyzji naczelnika urzędu celnego inicjuje postępowanie odwoławcze

Naczelnik, po otrzymaniu odwołania, przekazuje je wraz z aktami sprawy dyrektorowi właściwej izby celnej w ciągu 14 dni. W tym czasie może jednak, zamiast przekazania decyzji organowi odwoławczemu, wydać własną decyzję uchylającą lub zmieniającą decyzję zaskarżoną, jeżeli uzna, że wniesione odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Od tej decyzji także przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Jeżeli natomiast naczelnik nie znajduje podstaw do uwzględnienia odwołania, ma obowiązek ustosunkować się do zawartych w nim zarzutów.

Odwołanie od sprawy Białystok

Organ odwoławczy nie może wydać bardziej niekorzystnego rozstrzygnięcia dla strony skarżącej decyzję

Od tej zasady jest jeden wyjątek – jeżeli zaskarżona decyzja narusza prawo bądź interes publiczny w stopniu rażącym. Stanowi o tym art. 234 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Kwestia rażącego naruszenia praw lub interesu publicznego jest kategorią oceny. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to takie uchybienie, które powoduje zaistnienie skutków niedających się zaakceptować ze względu na szeroko pojmowaną praworządność lub niewątpliwą sprzeczność decyzji z treścią przepisu prawa.

Postępowanie odwoławcze przed dyrektorem izby celnej toczy się w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Na jego etapie można przeprowadzić na żądanie strony albo z urzędu dodatkowe postępowanie wyjaśniające w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Oznacza to, że postępowanie to ma charakter uzupełniający względem postępowania przed organem I instancji i nie może polegać na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Decyzja organu II instancji wydawana jest wedle stanu prawnego obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Może ona utrzymać w mocy zakwestionowaną decyzję, albo też dokonać jej uchylenia w całości bądź w części i w takim zakresie rozpoznać sprawę samodzielnie lub umorzyć postępowanie albo przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego, jeżeli nastąpiło uchylenie poprzedniej decyzji w całości z powodu wydania jej z naruszeniem przepisów o właściwości lub jeżeli rozpoznanie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Organ II instancji może ponadto umorzyć postępowanie odwoławcze.

Jeśli decyzja naczelnika urzędu celnego budzi wątpliwości, warto ją skonsultować z prawnikiem, który po rozpoznaniu sytuacji, wskaże konieczne do podjęcia kroki, dzięki którym zabezpieczone zostaną interesy jego klienta.

Menu