Spór z deweloperem

Do sporu z deweloperem może dojść na każdym etapie realizacji zawartej umowy deweloperskiej oraz na gruncie różnych jej postanowień. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie jej zredagowanie, a absolutnym minimum – jej przeczytanie przed złożeniem pod nią podpisu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jej treści lub niezrozumienia poszczególnych postanowień, warto zasięgnąć rady prawnika. Zaoszczędzi to stresu oraz nieporozumień z deweloperem na przyszłość. W przypadku natomiast, kiedy spór z deweloperem jest już nieunikniony, dobrze jest mieć u boku doświadczonych doradców.

Sprawa sądowa Białystok

Spór prawny z deweloperem może mieć różne podłoże

Nieporozumienia na linii nabywca nieruchomości – deweloper mogą powstać z różnych przyczyn:

  • opóźnienia w oddaniu nieruchomości,
  • stwierdzenia wad budowlanych
  • wykonania robót dodatkowych uprzednio nieuzgodnionych.

Odpowiedzialność dewelopera może przyjąć postać odpowiedzialności odszkodowawczej lub z tytułu rękojmi.

W związku z tym radca prawny może w imieniu klienta wystąpić w sprawach z zakresu obejmującego:

  • dochodzenie kar umownych oraz odszkodowań z tytułu opóźnienia w oddaniu nieruchomości kupującemu,
  • dochodzenie roszczeń związanych z wadami oddanej nieruchomości,
  • ochronę interesów klienta przed różnego typu roszczeniami deweloperów,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane oraz umów deweloperskich.

Możliwości dochodzenia swoich praw w sporach z deweloperami

W przypadku odmowy usunięcia wad dających się naprawić, możliwe jest domaganie się zapłaty kwoty potrzebnej do ich usunięcia (czyli dokonania naprawy) lub – po uprzednim usunięciu usterek na własny koszt – dochodzenie jego zwrotu.

W tym pierwszym przypadku pamiętać jednak należy o konieczności sporządzenia kosztorysu robót naprawczych, a w każdym przypadku o odpowiednim skompletowaniu dokumentacji uzasadniającej wysokość dochodzonego roszczenia.

Jeżeli deweloper nie zadośćuczynił żądaniu obniżenia ceny z powodu zaistniałych usterek, można przed sądem dochodzić zasądzenia od dewelopera określonej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rzeczy wolnej od wad a jej wartością obliczoną z uwzględnieniem wad zaistniałych.

W przypadku natomiast uzasadnionego odstąpienia od umowy możliwe jest domaganie się zwrotu kwoty w wysokości, w jakiej została określona w zawartej umowie. Można także dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również z tytułu poniesionej szkody związanej z wystąpieniem wad.

Spór z deweloperem często przybiera postać sporu sądowego

Spór sądowy rozpoczyna przygotowanie pozwu. Na tym etapie prawnicy analizują wszelkie aspekty zasadności dochodzonych roszczeń, w tym terminy ich przedawnienia. Na życzenie mogą one zostać wyjaśnione w pisemnej opinii prawnej. W dalszej kolejności klienci informowani są o tym, w jakim trybie będzie toczyło się postępowanie przed sądem oraz jakie obowiązki dla powodów się z tym wiążą.

Podjęcie współpracy z kancelarią prawną oznacza, że jej przedstawiciel będzie reprezentował klienta na każdym etapie postępowania sądowego, także przed sądem II instancji w postępowaniu odwoławczym. To duży komfort oraz realna możliwość przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę.

Menu