Pozwolenie na budowę

Przejście drogi administracyjnej, którą wieńczy otrzymanie pozwolenia na budowę, jest niekiedy żmudne i czasochłonne. Wymaga przedłożenia organowi, przed którym toczy się postępowanie administracyjne, szeregu dokumentów: od projektu budowlanego po oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wszelkie nieprawidłowości lub nieścisłości muszą być na wezwanie organu uzupełniane na bieżąco. W przeciwnym razie zamiast pozwolenia umożliwiającego prowadzenie prac budowlanych możemy otrzymać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia warunkującego rozpoczęcie prac budowlanych.

Pomoc prawna w uzyskaniu pozwolenia na budowę

Warto skorzystać z pomocy i wiedzy doświadczonych specjalistów, aby z sukcesem przebrnąć przez całą procedurę. Dlatego powierzenie dokonania tych formalności pełnomocnikowi jest doskonałym rozwiązaniem. Podczas gdy na jego barkach ciąży obowiązek skompletowania właściwych dokumentów, jego klient może planować realizację przyszłej inwestycji, nie zaprzątając sobie głów urzędowymi formalnościami.

Budowa domu Białystok

Prawo budowlane i jego nowelizacja

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. wyeliminowała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych

W świetle nowych przepisów, aby rozpocząć budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, konieczne jest dokonanie zgłoszenie budowy wraz z projektem budowlanym do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zgłoszeniu takiemu podlegają także między innymi wolno stojące parterowe budynki gospodarcze (czyli wszelkiego rodzaju garaże, altany oraz ganki i oranżerie, ale tylko takie, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 (dopuszczalne są tylko dwa takie obiekty na każde 500 m2 działki) oraz wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o analogicznej powierzchni zabudowy (dopuszczalny jest tylko jeden taki budynek na każde 500 m2 działki).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu administracyjnym, do którego trzeba dołączyć wymagane załączniki. Organ ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, można przystąpić do podjęcia robót budowlanych.

Pełnomocnictwo w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę

Specjaliści z kancelarii prawnych i radcowskich reprezentują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców z branży budowlanej w postępowaniu o wydanie pozwolenia umożliwiającego budowę lub w postępowaniu zgłoszeniowym. Dokonują niezbędnych formalności, dbając przy tym, aby nie zawierały one braków formalnych, co może nieznacznie wydłużyć czas oczekiwania na decyzję. W przypadku kiedy sprawa zaczyna toczyć się niepomyślnie, reagują w trybie natychmiastowym, podejmując wszelkie przewidziane prawem czynności, aby jak najszybciej i z powodzeniem sfinalizować postępowanie.

Jeżeli rozstrzygnięcie wydane przez organ administracyjny nie spełnia oczekiwań klienta, pełnomocnik prawny może złożyć odwołanie do organu II instancji, a jeżeli jest taka potrzeba – także skargę do sądu administracyjnego. Wiedza i doświadczenie są kluczowe w tego typu sprawach, dlatego warto powierzać je tym którzy nimi dysponują.

Menu