Decyzja o warunkach zabudowy

Kiedy potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest podstawowym oraz początkowym stadium inwestycji budowlanej, polegającej na budowie mieszkalnego budynku jednorodzinnego, która ma zostać zrealizowana na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musi ją uzyskać zarówno inwestor indywidualny, jak i deweloper.

Ponadto uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wymaga inwestycja polegająca na zmianie zagospodarowania terenu – czyli przede wszystkim na budowie obiektu budowlanego albo też na wykonaniu jakichkolwiek innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania całego obiektu budowlanego bądź też jego części.

Warunki zabudowy Białystok

O decyzjach warunków zabudowy

Decyzję może uzyskać każdy. Nie kształtuje ona też żadnych praw do terenu, dla którego jest wydawana ani nie narusza cudzego prawa własności. Jako instrument planowania przestrzennego jej zadaniem jest ustalenie, czy określone zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Dlatego też może ona określać dopuszczalną wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, geometrię dachu, posadowienie na działce oraz szereg innych elementów istotnych z punktu widzenia urbanistyki i estetyki najbliższego otoczenia.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzja dotycząca warunków zabudowy wydawana jest na pisemny wniosek inwestora. W jego treści należy opisać charakterystykę planowanej zabudowy oraz budowli, zmiany sposobu użytkowania terenu, obiektu budowlanego lub jego części oraz wskazać na dostęp z drogi publicznej. Do decyzji należy dołączyć szereg załączników, w tym kopię mapy zasadniczej. Wniosek podlega opłacie skarbowej i można go złożyć za pomocą pełnomocnika.

Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Określa ona rodzaj inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy. Znajdują się w niej przede wszystkim wytyczne dotyczące wymagań ochrony oraz kształtowania ładu przestrzennego, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, z zakresu ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz zabytków i dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr kultury współczesnej, a także z zakresu wymagań ochrony interesów osób trzecich. Wraz z decyzją ustalającą warunki zabudowy otrzymujemy załącznik zawierający część tekstową i graficzną analizy urbanistycznej.

Decyzja dotycząca warunków zabudowy wygasa, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na terenie, którego ona dotyczy. Ponadto właściwy organ administracji publicznej stwierdzi jej wygaśnięcie w przypadku uchwalenia planu miejscowego dla tego terenu, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Pomoc kancelarii prawnej w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cały proces rozpoczyna się, kiedy prawnik bądź radca prawny występuje do właściwych organów o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy, kompletuje wymagane prawem załączniki oraz wypełnia stosowne dokumenty. Ponadto taki pełnomocnik reprezentuje swoich klientów przed organami administracyjnymi – także w przypadku zaistnienia konieczności złożenia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy, może też przygotować skargę do sądu administracyjnego.

Powierzenie tych formalności specjalistom nie tylko oszczędza czas, ale także zwiększa szansę na to, że sprawy natury prawnej przybiorą pozytywny obrót.

Menu