Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna z Kancelarią Wynimko & Partnerzy

Nasza Kancelaria Wynimko & Partnerzy w Białymstoku jest wysoce wyspecjalizowana w prawie gospodarczym. Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich zakresach działalności oraz na każdym etapie jej prowadzenia. Jedną ze świadczonych usług jest również pomoc w uruchomieniu biznesu. Pomagamy w ten sposób również przy rejestracji prostych spółek akcyjnych.

Warunki rejestracji prostej spółki akcyjnej

Spółki rejestrujemy dla naszych Klientów w Krajowym Rejestrze Sądowym (w skrócie KRS). W przypadku prostej spółki akcyjnej istnieją pewne warunki, które należy spełnić przed rejestracją. Należą do nich m.in.:

 • kapitał minimalny zakładowy wynoszący 1 zł (w przeciwieństwie do zwykłych spółek akcyjnych, gdzie kapitał musi wynosić 100 000 zł),
 • wskazanie siedziby spółki,
 • określenie przedmiotu działalności spółki.

Powyższe kwestie są najważniejsze. Przedstawione punkty warunkują w pewnym stopniu zarówno powodzenie prowadzenia działalności, jak i przygotowanie do niej. W tym zakresie również możemy udzielić porad prawnych i wyklarować ewentualne niejasności.

Prosta spółka akcyjna Białystok

Czego wymaga założenie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna z założenia ma być bardziej przyjazna zarówno na etapie: tworzenia, prowadzenia, jak i rozwiązywania. W zasadzie nie istnieją żadne ograniczenia w jej tworzeniu. Również w KRS rejestracja nie jest trudna.

Jak już wiadomo, spółka nie wymaga „żadnego” kapitału. Istnieją jednak pewne kroki, które należy wykonać przed rejestracją w KRS. Konieczne jest:

 • zawarcie umowy spółki – co omówimy niżej,
 • ustanowienie organów spółki wynikających z ustawy lub umowy spółki,
 • wniesienie przez akcjonariuszy wkładu – w wysokości co najmniej 1 zł.

Następnie prosta spółka akcyjna jest gotowa do zarejestrowania. Wymaga ona jednak pewnej pracy nad wspomnianą umową i w tym procesie również pomagamy przygotowując odpowiednie dokumenty. Musi ona zawierać określone dane, które należy nam dostarczyć. Część z nich wymieniliśmy wcześniej (siedziba i przedmiot działania). Do informacji wymaganych w umowie spółki należą poza powyższym:

 • liczba, numery i serie akcji – a także inne szczegóły dotyczące: akcjonariuszy, uprzywilejowań, cen,
 • przedmiot wkładów niepieniężnych, jeśli takowe są wnoszone przez akcjonariuszy – łącznie ze wszystkimi wymaganymi szczegółami (a gdy świadczenia dotyczą usług lub pracy, również należy je dokładnie sprecyzować),
 • prezentacja organów spółki – zarządu, wspólników, komisji i rad (wraz z określeniem w każdym przypadku ilości osób),
 • oraz w przypadku, gdy został określony – czas trwania spółki.

Dokumentacja musi być odpowiednio przygotowana, ale jak widać by przygotować spółkę do rejestracji nie wymaga się skomplikowanych działań.
Jakie są zalety prostej spółki akcyjnej

Zalet prostej spółki akcyjnej jest wiele:

 • może ją zarejestrować i prowadzić jedna osoba,
 • rejestracja jest szybka i prosta,
 • prowadzenie spółki pozwala na wykorzystywanie mediów elektronicznych w podejmowaniu decyzji,
 • posiada elastyczną strukturę kapitałową,
 • podobnie łatwo jak założyć, można ją rozwiązać (w tym w sposób uproszczony).

Dodatkowo należy wspomnieć, że istniejąca już prosta spółka akcyjna, zgodnie z życzeniem, może zostać zmieniona w inną spółkę, m.in.: akcyjną, z o.o., komandytową etc.
Zarząd prostej spółki akcyjnej

Zasady działania i struktury zarządu również są uproszczone w spółce prostej:

 • w skład zarządu może wchodzić jedna osoba – co jest konsekwencją faktu, iż jedna osoba może spółkę założyć,
 • zasady działania zarządu zazwyczaj spisane są w umowie, lecz jeśli tak się nie stało spółkę reprezentują dwie osoby z zarządu,
 • podobnie jak w stowarzyszeniach, decydujący głos w spółce mają akcjonariusze, jeśli jest ich wielu – wówczas decyzje podejmuje się na walnym zgromadzeniu (ale też zdalnie),
 • przy powyższym rada nadzorcza nie musi być w spółce prostej powołana,
 • a także należy wspomnieć, iż jedynie w prostej spółce akcyjnej może zostać powołana rada dyrektorów zastępująca zarząd oraz radę nadzorczą.

Nasza kancelaria Wynimko & Partnerzy w Białymstoku pomaga na każdym etapie podejmowania decyzji na temat spółki i jej działania. Doradzimy też przed jej powstaniem, wskażemy możliwości rozwoju i przygotujemy odpowiednie dokumenty do rejestracji.

Menu