Założenie spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką przewidzianą dla osób fizycznych wykonujących tzw. wolne zawody. Najczęściej zakładana jest przez architektów, lekarzy, księgowych, biegłych rewidentów, doradców zawodowych, tłumaczy przysięgłych, adwokatów i radców prawnych. Spółka ta łączy zasady funkcjonowania spółki jawnej ze specyficznymi zasadami wykonywania wolnych zawodów, uregulowanymi w odrębnych aktach prawnych.

Wykonywanie wolnego zawodu jest przeważnie obwarowane nabyciem określonych uprawnień, a osoby go wykonujące najczęściej są zrzeszone w samorządach zawodowych.

Nie każdy partner odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej

Charakterystyczną cechą spółki partnerskiej, oprócz możliwości jej zawarcia przez osoby wykonujące wolne zawody, jest to, że dany partner nie ponosi odpowiedzialności za takie zobowiązania spółki, które powstały wskutek działań pozostałych partnerów, jak też za zobowiązania spółki będące następstwem zachowania pracowników spółki, które przy wykonywaniu swoich czynności podlegały kierownictwu innego partnera.

Partnerzy mogą jednak w umowie spółki uregulować sposób ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej analogicznie do odpowiedzialności wspólników spółki jawnej.

Spółka partnerska Białystok

Co jest potrzebne do założenia spółki partnerskiej?

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie oraz zawierać wymagane prawem zapisy. Oprócz analogicznych postanowień umownych, jak w przypadku spółki jawnej, o których możecie Państwo przeczytać w poprzednim artykule Założenie spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej powinna określać dodatkowe elementy, do których należą:

  • określenie wolnego zawodu, który będzie wykonywany w ramach spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów ponoszących zgodnie z umowa spółki nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, jeżeli kwestia ta została uregulowana w sposób odrębny od postanowień kodeksowych,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy będą uprawnieni do reprezentowania spółki, jeżeli prawa tego nie będą wykonywali wszyscy partnerzy.

Oczywiście firma spółki partnerskiej różni się od firmy spółki jawnej. Jest ona skonstruowana w ten sposób, że wskazuje na nazwisko co najmniej jednego partnera, a ponadto posiada oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wskazujące na wolny zawód wykonywany w spółce. W obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu sp. p.

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru, dlatego konieczne jest dokonanie jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonuje się tego na urzędowych formularzach, do których należy załączyć szereg wymaganych dokumentów.

Udział radców prawnych w założeniu spółki partnerskiej

Prawnik świadczący tego typu usługi pomoże przeprowadzić cały proces. Wyjaśni wszelkie aspekty dotyczące odpowiedzialności partnerów, obligatoryjnych postanowień umownych oraz dodatkowych niezbędnych zapisów umożliwiających sprawne funkcjonowanie spółki przez wiele lat, a także doradzi w kwestiach podatkowych.

Taka współpraca niesie wiele korzyści, których nie warto sobie odmawiać; pozwala ponadto na skupieniu się na wykonywaniu własnego zawodu, zamiast na śledzeniu formalności.

Menu