Spory gospodarcze

Spory gospodarcze pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą to jeden z podstawowych obszarów problematyki procesowej, którymi zajmuje się kancelaria prawa podatkowego i gospodarczego Marka Wynimko świadcząc usługi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Duże doświadczenie i wyspecjalizowany zespół pozwalają nam od razu przejść do aktywnego rozwiązywania problemów klienta, nie tracąc czasu na zapoznawanie się ze specyfiką określonej branży.

Spory gospodarcze Białystok

Rodzaje typowych sporów gospodarczych

Do najczęstszych sporów gospodarczych prowadzonych przez naszą kancelarię należą:

  • spory dotyczące realizacji umów – począwszy od etapu, w którym ocenia się zdolność do zawarcia umowy handlowej, poprzez formy umów i ich interpretację, a skończywszy na ustalania statusu prawnego umów (ich ważności lub nieważności), przechodzenia praw umów na inne osoby łącznie z oświadczeniami woli,
  • spory o realizację zabezpieczeń – w tym dotyczące poręczeń i gwarancji bankowych, zobowiązań wynikających z umów, wynikających z aktów notarialnych, a także gwarancji należytego wykonania umów, przystąpienia do długu, depozytowych, kaucji i wielu innych,
  • spory odszkodowawcze – które dotyczą naprawienia szkód nie tylko rzeczywistych ale też prognozowanych, wynikających z procesu negocjacji, ale też z oświadczeń składanych wraz z podpisywaniem umów, które doprowadziły do strat; nadto dotyczących szkód związanych z niewykonanych umów lub ich niewłaściwego wykonania czy czynów niedozwolonych oraz dochodzenie wszelkiego typu rekompensat,
  • spory o niewłaściwe wykonanie umów lub ich niewykonanie – dotyczące różnego rodzaju zawieranych umów: zleceń, o dzieło, sprzedaży, dotyczących robót budowlanych, dzierżawy, najmu, umów dotyczących obrotu bankowego, inwestycji, rynków kapitałowych i wielu innych,
  • oraz spory gospodarcze o zapłatę – obejmujące m.in.: zwroty świadczeń, postępowanie egzekucyjne wobec dłużników oraz weryfikację ich majątku, rozliczanie z wykonania zobowiązań finansowych.

Zakres porad prawnych w sporach gospodarczych

Nie zawsze jednak optymalnym dla klienta rozwiązaniem jest udanie się do sądu. Nasza kancelaria prowadzi również konsultacje i doradza w wyborze najlepszej drogi uzyskania dochodzonych roszczeń czy rekompensaty, postawy polskich przedsiębiorców bowiem w tym wypadku są skrajne – decydują się na sąd lub rezygnują z dochodzenia swoich praw, gdyż uznają, że przedmiot sporu nie jest wart kosztów postępowania sądowego i czasu jego trwania.

Zanim jednak to nastąpi należy rozważyć przedsądową reklamację, do której przedsiębiorca i konsument mają prawo i dopiero gdy nie zostanie ona uwzględniona przychodzi czas na dodatkowe działania.

Nadal jednak pozostają inne drogi, niż sądowa: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, podobny sąd przy Inspekcji Handlowej oraz mediacje i arbitraż (ADR – Alternative Dispute Resolution). Dobry prawnik zawsze doradzi właściwą drogę postępowania rozwiązania sporu gospodarczego uzależnioną od problemu klienta i fachowej oceny istniejącej sytuacji, która z kolei umożliwi prognozę sukcesu po wyborze określonej ścieżki postępowania.

Menu